Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

03. Sveti Duh – Naš božanski Vodič

Lekcija 3
Subota, 15. april 2017.


Sveti Duh – Naš božanski Vodič
„I uši će tvoje slušati reč iza tebe gde govori: To je put, idite njim, ako biste svrnuli nadesno ili nalevo.“ – Isaija 30:21.
„Božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema ljudskom rodu, pa su se Otac, Sin i Sveti Duh svesrdno posvetili ostvarenju plana iskupljenja.“ – God's Amazing Grace, 190.


Predlažemo da pročitate: Dela apostola, 35-41; Our High Calling, 150-154.
Nedelja, 9. april
1. TREĆE LICE BOŽANSTVA
a. Kako znamo da Sveti Duh poseduje ličnost? 1 Korinćanima 2:11; Rimljanima 8:16,26.
„Sveti Duh ima svoju ličnost; u protivnom, On ne bi mogao da svedoči našem duhu i s našim duhom da smo deca Božja. On mora da bude i božanska ličnost, jer inače ne bi mogao da ispituje tajne koje su sakrivene u Božjem srcu.
„Potrebno je da shvatimo da Sveti Duh, koji je ličnost kao što je Bog ličnost, hoda po ovom tlu.“ – Evangelizam, 464.
b. U koja tri imena treba krštavati, i zašto? Matej 28:19.
„Postoje tri žive ličnosti božanskog Trojstva; u ime te tri velike sile – Oca, Sina i Svetoga Duha – krštavaju se oni koji primaju Hrista živom verom; a te sile će sa poslušnim podanicima Neba sarađivati u njihovim naporima da žive novim životom u Hristu.“ – Evangelizam, 463.
Ponedeljak, 10. april
2. NEBESKI UČITELJ
a. Kako se još naziva Sveti Duh u Bibliji, i šta On čini za nas? Jovan 14:16,26.
„Utešitelj se naziva 'Duh istine'. Njegov zadatak je u tome da otkrije i razjasni istinu. On prvo boravi u srcu i u duši kao Duh istine, i na taj način postaje utešitelj. Istina donosi utehu i mir, ali se pravi mir i uteha ne mogu naći u laži. Posredstvom lažnih teorija i tradicija sotona stiče vlast nad dušama mnogih. Upućujući ljude na lažne ideale, on izopačuje karakter. Međutim, Sveti Duh govori duši kroz Svete spise i utiskuje istinu u srce. Na taj način On razobličuje zabludu i izgoni je iz duše. Duhom istine, koji deluje preko pisane Božje reči, Hristos potčinjava sebi svoje izabrane.“ – Želja vekova, 650.
b. Na koji način nam je Sveti Duh takođe i vodič? Jovan 16:13.
„Ako se ljudi žele potčiniti Njegovoj sili Duh će izvršiti posvećenje celog bića. Duh će utisnuti u dušu čoveka ono što je božansko. Njegovom silom će put života postati tako jasan da niko ne mora zalutati.“ – Dela apostola, 39.
„Kako onda ozbiljno treba mi da se molimo da Onaj koji 'ispituje sve dubine Božje' i čija je služba da Božji narod podseća na sve što je Bog rekao i da ga upućuje na svaku istinu, bude sa nama u istraživanju Njegove svete Reči.“ – Svedočanstva za propovednike, 89.
c. Koji je jedan od načina na koji Sveti Duh utiskuje istinu u naš um? Luka 24:32.
„Obećani Sveti Duh, kojega je Hristos poslao pošto se vazneo Ocu, neprestano deluje kako biusmerio pažnju na veliku svečanu žrtvu prinesenu na krstu na Golgoti, da svetu razotkrije Božju ljubav prema čoveku, da rastumači osvedočenoj duši dragocene istine Pisma.“ – Reflecting Christ, 132.
Utorak, 11. april
3. FAKTOR KOJI DOVODI DO PREPORODA
a. Opiši delovanje Duha. Jovan 3:8.
„Iako Božjeg Duha ne možemo da vidimo, mi ipak znamo da On svojim uticajem osvedočava i obraća ljude koji su bili mrtvi u prestupima i gresima. Oni koji su bili lakomisleni i svojeglavi, postaju ozbiljni. Okoreli se kaju zbog svojih greha, a oni koji nisu imali vere, sada veruju. Kockari, pijanice, razuzdani, postaju pouzdani, trezveni i čisti. Buntovni i tvrdoglavi postaju blagi i slični Hristu. Kad vidimo ove promene u karakteru, možemo biti sigurni da je Božja sila koja obraća srca preobrazila celog čoveka. Svetoga Duha nismo videli, ali smo videli dokaz njegovog delovanja na promenjenom karakteru onih koji su bili tvrdovrati i okoreli grešnici. Kao što vetar svojom snagom udara visoko drveće i obara ga, tako i Sveti Duh radi na ljudskim srcima. Nijedan smrtan čovek ne može da opiše Božje delovanje.“ – Evangelizam, 219.
b. Kako će Duh delovati na srce? Jovan 16:8.
„Istina će probuditi savest i promeniti život samo ako do srca dopre posredstvom Svetog Duha. Propovednik može biti u stanju da citate iz Reči Božje izlaže napamet, on može biti dobro upoznat sa svim njenim zahtevima i obećanjima; ipak njegovo sejanje jevanđeljskog semena neće uroditi plodom ako ovo seme nije oživljeno rosom nebeskom. Bez sadejstva Duha Božjeg nikakvo obrazovanje ni sposobnosti, ma kako veliki bili, ne mogu postati uspešni kanali svetlosti.“ – Sluge Jevanđelja, 257.
„Ko će osim Svetoga Duha objaviti umu moralna merila pravednosti i osvedočiti čoveka u njegovu grešnost, izazvati u njemu žalost koja je po Bogu i koja donosi za spasenje pokajanje za koje se nikada ne kaje i dovodi do pokajanja za koje se nije potrebno kajati, pokajanja koje podstiče veru u Onoga koji jedini može da spase od svakoga greha?“ – Reflecting Christ, 132.
„Od kakve bi nam koristi bilo to što se jedinorodni Božji Sin ponizio, izdržao iskušenjalukavog neprijatelja, sukobljavao se sa njim tokom celokupnog života na zemlji i umro, Pravednik za nepravednike da čovečanstvo ne bi stradalo, da nije bilo Svetoga Duha kao stalne, delotvorne i obnoviteljske sile koja je učinila da se u svakom pojedinačnom slučaju ostvari ono što je Otkupitelj sveta postigao?“ – Selected Messages 3, 137.
Sreda, 12. april
4. DELOVANJE DUHA NA SRCE
a. Kako nas Sveti Duh navodi da činimo ono što je ispravno? Isaija 30:21.
„Ko čini volju Božju, ko ide putem koji je Bog odredio, taj se ne može spotaći i pasti. Svetlost Duha Božjeg koji ga vodi omogućuje takvom čoveku da jasno shvati svoju dužnost i vodi ga pravo do završetka njegovog dela.“ – Želja vekova, 509.
„Ali oni koji žele da budu odani Hristu slušaće glas koji kaže: 'To je put, idite njim' (Isaija 30:21). Oni će odlučiti da pođu putem pravednosti, iako je njime teže ići i bolnije ga je slediti, nego put sopstvenog srca.“ – That I May Know Him, 251.
b. Kako nam Duh pomaže u našim slabostima? Rimljanima 8:26. 
„Hristos kao naš Posrednik, i Sveti Duh stalno se zalažu za čoveka, ali Duh Sveti ne posreduje tako kao što to čini Hristos koji se poziva na sopstvenu krv, prolivenu od postanja sveta. Duh Sveti deluje na srca, podstičući nas na molitvu, kajanje i odavanje slave i hvale Bogu. Zahvalnost koja dolazi s naših usana rezultat je delovanja Svetog Duha koji je, dotakavši strune svetih uspomena u našoj duši, izazvao muziku srca.“ – Komentari biblijskih tekstova, 648.
c. Koju ulogu ima Sveti Duh u našem obraćenju? Jezekilj 36:25-27.
„Ljudi mogu da budu članovi Crkve, naizgled mogu i da rade vredno, da iz godine u godinu obavljaju svoje dužnosti a da ipak budu neobraćeni... Ali, kada se istina kao istina primi u srce, ona prožima savest, zaokuplja dušu svojim čistim načelima. Sveti Duh je stavlja u srce, otkriva njenu lepotu umu, tako da se njena preobražavajuća sila može ispoljiti u karakteru.“ – Reflecting Christ, 217.
Četvrtak, 13. april
5. NEMA OSUDE
a. Šta je zapisano o našem položaju pred Bogom kada nas vodi Njegov Sveti Duh? Rimljanima 8:1.
„Odsada više ne pripadate sebi; za vas je plaćena visoka cena. 'Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste... Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta' (I Petrova 1:18,19). Samim time što ste zaista poverovali Bogu, Sveti Duh je u vašem srcu začeo novi život. Sada ste kao deca rođena u Božjoj porodici, i Bog vas voli kao što voli svoga Sina.
Sada, kad ste se predali Hristu, nemojte se okretati natrag, ne udaljujte se od Njega, nego iz dana u dan govorite: 'Ja sam Hristov; u potpunosti sam se predao Njemu.' U molitvi usrdno tražite da vas obdari svojim Duhom i održi vas svojom milošću. Na isti način kao što ste se predali Bogu i poverovali Mu da biste postali Njegova deca, tako i živite u Njemu. Apostol kaže: 'Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu' (Kološanima 2:6).“ – Put Hristu, 46, 47.
b. Koliko će prisna tada biti naša veza sa Isusom? Matej 10:20.
„S Hristom koji će delovati u vama, vi ćete ispoljavati isti duh i činiti ista dobra dela kao i On – dela pravde i poslušnosti...
„Jedina osnova naše nade je Hristova pravda koja nam je pripisana, i ono što Njegov Duh čini u nama i kroz nas.“ – Put Hristu, 57.
Petak, 14. april
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. U kakvom je odnosu Sveti Duh sa Ocem i Sinom?
2. Kako Sveti Duh radi da utisne istinu u um?
3. Kako znamo da Sveti Duh deluje u nečijem životu?
4. Kako Sveti Duh posreduje za nas?
5. Kad Sveti Duh započne novi život u srcu, šta ćemo biti navedeni da činimo svakoga dana?