Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

04. Hoditi lično sa Bogom

Lekcija 4
Subota, 22. april 2017.


Hoditi lično sa Bogom
„Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.“ – Psalam 34:8.
„Bog želi da obnovi svoj lik u tebi. Veruj da je On tvoj Pomoćnik. Donesi odluku da se upoznaš sa Njim. Dok Mu se budeš približavao u priznanju i pokajanju, On će se tebi približiti u milosti i praštanju.“ – The Review and Herald, February 15, 1912.


Predlažemo da pročitate: Vaspitanje, 226-233.
Nedelja, 16. april
1. PROMENA SRCA
a. Kakvo je naše prirodno srce, i šta Bog želi da nam da u zamenu za njega? Jeremija 17:9; Jezekilj 36:26.
„Kada govori o novom srcu, Isus misli na um, na život, na celo biće. Doživeti promenu srca znači uskratiti svetu svoju naklonost i povezati se sa Hristom. Imati novo srce znači imati novi um, nove ciljeve, nove pobude. Po čemu se prepoznaje novo srce? Po promenjenom načinu života! Po tome što svakodnevno, iz sata u sat, umiremo sebičnosti i oholosti.“ – God's Amazing Grace, 100.
b. Koje iskustvo Bog želi da steknemo nakon što dobijemo novo srce? Jov 22:21; Jeremija 24:7.
„Ma kojom se granom istraživanja bavili u iskrenoj nameri da doznamo istinu, dolazimo u dodir s nevidljivim, moćnim Umom koji deluje u svemu i kroz sve. Čovekov um tako dolazi u vezu sa umom Božjim, ograničeni s Neograničenim. Uticaj takve veze na telo, um i dušu nije moguće proceniti.
„Upravo u takvoj povezanosti nalazi se najuzvišenije vaspitanje.“ – Moj život danas, 289.
Ponedeljak, 17. april
2. VEROVATI BOGU KAO NAŠEM OCU
a. Koji primeri iz Biblije nam pokazuju šta znači potpuno poverenje? Luka 23:46; 1 Mojsijeva 22:7-9.
„Usred strašne tame, prividno napušten od Boga, Hristos je ispio poslednje kapi iz čaše ljudskih patnji. U tim užasnim trenucima On se oslanjao na dokaze koje Mu je Otac ranije dao o tome da Ga prihvata. On je poznavao karakter svoga Oca. Shvatao je Njegovu pravdu, milost, i Njegovu veliku ljubav. Verom se oslanjao na Boga, koga je uvek sa radošću slušao. I kad se pokorno predao u ruke Božje, nestalo je onog osećanja da je izgubio naklonost Očevu. Zahvaljujući veri Hristos je postao Pobednik.“ – Želja vekova, 739.
b. Šta poverenje u Boga još uključuje? Priče 3:5,6.
„Ako se oslonite samo na svoj razum, braćo moja, i ako kroz svet idete samo svojim putem, požnjećete žalost i razočaranja. Uzdajte se u Gospoda svim svojim srcem, i On će mudro voditi vaše korake i vaši interesi i u ovom i u budućem svetu biće sigurni.“ – V Svedočanstvo, 403.
c. Kome smo po prirodi skloni da verujemo, i kakav nam savet u vezi sa tim Bog daje? Psalam 118:8,9; Priče 29:25. 
„Ma kakav položaj da zauzimamo u životu, ma kakvo bilo naše zanimanje, moramo biti dovoljno ponizni da osećamo koliko nam je potrebna stalna pomoć; moramo se bezuslovno osloniti na učenja Božje Reči, prihvatajući u svemu Njegovo proviđenje, i verno izlivati svoju dušu u molitvi.“ – V Svedočanstvo, 403.
„Svaki pojedinac u usrdnoj molitvi mora tražiti da razume Reč Božju za sebe lično, i zatim da je izvršuje... Sva vaša bremena, javna i tajna, donesite pred Boga i čekajte na Njega. Tada ćete imati lično iskustvo, uverenje o Njegovoj prisutnosti i spremnosti da čuje vašu molitvu za mudrost i upute, i to će vam uliti sigurnost i poverenje u Gospodnju spremnost da vam pomogne u vašim nedoumicama.“ – This Day With God, 82.
Utorak, 18. april
3. PROVODITI VREME UZ BOŽJU REČ
a. Kakvo iskustvo Bog želi da steknemo kroz lično proučavanje Biblije? Jeremija 15:16; Psalam 34:8.
„Duh Božji će oživeti svaku sposobnost duše koja se hrani hlebom života.“ – VI Svedočanstvo, 97.
„Svako treba da prisvoji blagoslove za svoju dušu ili neće biti nahranjen... Vi znate da se nećete nasititi promatra¬jući obilato postavljen sto ili druge kako jedu. Gladovali bismo ako ne bismo uzimali telesnu hranu; isto ćemo tako izgubiti našu duhovnu snagu i vitalnost ako se ne hranimo duhovnim hlebom...“
„Oni koji jedu i apsorbuju Njegovu Reč dopuštajući da ona prožima svako delo i svaku karakternu osobinu, jačaju u Božjoj snazi. To duši daje besmrtnu krepost usavr¬šavajući iskustvo i donoseći radost koja večno ostaje.“ – The Faith I Live By, 22. 
b. Šta prvo moramo učiniti kako bismo mogli drugima govoriti o Božjim veličanstvenim delima? Psalam 119:27.
c. Koji blagoslovi će se takođe izliti na nas dok budemo provodili vreme u proučavanju Božje Reči? Psalam 17:4; 119:11,93; Rimljanima 10:17.
„Sveti Duh se najradije obraća mladima otvarajući im riznicu bogatstva i lepote Reči Božje. Tada dragocena obećanja izgovorena glasom Velikog Učitelja obuzimaju njihova osećanja i oživljavaju im dušu duhovnom snagom božanskog porekla. Um se na taj način razvija u poznanju onoga što je božansko i postaje snažna barikada protiv iskušenja.
„Reči istine dobijaju u značaju a njihovo značenje poprima širinu i potpunost o kojoj nismo ni sanjali. Lepota i bogatstvo Reči Božje imaće preobražujući uticaj na um i karakter. Svetlost nebeske ljubavi padaće na srce kao božansko nadahnuće.“ – Hristove očigledne pouke, 106.
„Srce koje se obogati poznanjem dragocenih istina Reči Božje naoružano je za borbu protiv sotoninih kušanja, protiv nečistih misli i nesvetih postupaka.“ – Moj život danas, 32.
Sreda, 19. april
4. RAZGOVARATI SA BOGOM
a. Šta nikada ne smemo zaboraviti kad upućujemo svoje molitve Bogu? Filibljanima 4:6.
„'I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj' (V Mojsijeva 26:11). Bogu treba izricati zahvalnost i slavljenje za zemaljske blagoslove i sve ugodnosti koje nam daje. Bog želi da Ga svaka porodica koju priprema za boravak u večnim nebeskim stanovima slavi zbog bogate riznice Njegove milosti.“ – Child Guidance, 148.
„Naš verski život će uvek biti svež samo onda ako Hrista stalno imamo pred očima, odajući Mu hvalu i slavu iz sveg srca. Naša molitva će poprimiti oblik razgovora sa Bogom koji ćemo voditi kao sa najpouzdanijim prijateljem. On će nam lično otkrivati svoje tajne. Često će nam se pojavljivati slatko i radosno osećanje o Isusovom prisustvu.“ – Hristove očigledne pouke, 104.
b. Kako je Hristos razgovarao sa Ocem dok je bio na zemlji? Luka 6:12.
„Spasitelj je bio neumoran radnik. On svoj rad nije merio satima. Svoje vreme, svoje srce i sve svoje snage, On je posvetio zalaganju za dobrobit čovečanstva. Čitave dane je posvećivao radu, a čitave noći provodio u molitvi, kako bi se okrepio i spremno susreo podmuklog neprijatelja i celokupno njegovo obmanjivačko delovanje, kako bi se ojačao za rad na delu uzdizanja i preobražaja čovečanstva.“ – IX Svedočanstvo, 41.
c. Koliko često treba da se molimo? Psalam 5:3; 55:17; 1 Solunjanima 5:17.
„Da bismo izgradili karakter koji će Bog odobriti, potrebno je da steknemo dobre navike u verskom životu. Molitva je isto toliko potrebna za rastenje u milosti i za duhovni život koliko je hrana potrebna za telesno zdravlje. Naviknimo se da često podižemo svoje misli k Bogu u molitvi. Ako misao luta, vratimo je natrag. Istrajni napori će to olakšati.“ – Poruka mladim hrišćanima, 74.
Četvrtak, 20. april
5. KADA BOG USLIŠAVA MOLITVE?
a. Pod kojim uslovima Bog čuje molitve i odgovara na njih? Isaija 57:15; Matej 21:22.
„Molitva je nebom određeno sredstvo uspeha u borbi protiv greha i u razvoju hrišćanskog karaktera. Božanski uticaj koji se javlja kao odgovor na molitvu upućenu u veri, ostvaruje u duši molitelja sve ono za šta se moli. Možemo se moliti za oproštaj greha, za dar Svetog Duha, za narav sličnu Hristovoj, za mudrost i snagu da vršimo Njegovo delo, za svaki dar koji je obećao, jer Njegovo obećanje glasi: 'Ištite i primićete.'“ – Dela apostola, 425.
„Tražite od Boga da vam učini ono što vi ne možete učiniti za sebe. Kažite Isusu sve. Otkrijte Mu tajne svoga srca; Njegov pogled ispituje najskrivenije dubine duše i čita vaše misli kao otvorenu knjigu. Ako ste tražili ono što je potrebno za dobro vaše duše, verujte da ćete primiti, i dobićete.“ – Temelji srećnoga doma, 244.
b. Kada jedino Bog ne čuje naše molitve? Psalam 66:18. 
„Namerno činiti neki greh, znači ućutkavati glas Duha i odvajati dušu od Boga... Bog poštuje samo one koji Njega poštuju.“ – Poruka mladim hrišćanima, 74.
Petak, 21. april
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Šta znači imati novo srce?
2. Kako je Isus pokazao poverenje u svog Oca, čak i kada Ga je tištilo osećanje da je izgubio Njegovu naklonost?
3. Kada svoj um budemo hranili Božjom Rečju, kakvo će biti naše hrišćansko iskustvo?
4. Kako naše molitve mogu postati razgovori sa Bogom?
5. Šta sve možemo reći Bogu u molitvi, i kako to utiče na našu vezu sa Njim?