Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

06. Izbor prijatelja

Lekcija 6
Subota, 6. maj 2017.


Izbor prijatelja
„Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?“ – Amos 3:3.
„Upozorila bih sve, mlade i stare, da obrate pažnju kakva prijateljstva formiraju i kakve prijatelje sebi biraju. Pazite da se ono što sada smatrate čistim zlatom ne pretvori u bezvredni metal.“ – The Signs of the Times, November 26, 1896.


Predlažemo da pročitate: Temelji srećnoga doma, 369-376.
Nedelja, 30. april
1. PRAVI PRIJATELJ
a. Koje su neke od osobina koji pravi prijatelj treba da ima? Priče 17:17; 18:24 (prvi deo).
„Duše koje na svom životnom putu moraju da vode tešku i neravnu borbu mogu biti ojačane i ohrabrene malim pažnjama koje bi nas stajalo samo nešto napora u ljubavi prema bližnjima. Za takve ponekad možda samo iskreni i ohrabrujući stisak ruke vredi više nego zlato ili srebro. Tada su ljubazne reči tako dobro došle kao anđeoski osmeh.“ – Zdravlje i sreća, 134.
„Svako ima trenutaka kad mu u životu ne ide dobro; tuga i obeshrabrenost pritiskaju svaku dušu; u takvim trenucima uteha i ohrabrenje upućeni od pravog prijatelja, kao i samo njegovo prisustvo, odvraćaju strele neprijatelja koji teži da uništi dušu. Hrišćanskih prijatelja nema ni upola koliko bi trebalo da ih bude. U časovima iskušenja, u krizi – od kakve je vrednosti jedan pravi prijatelj!... Pravi prijatelj je onaj koji tada daje savet, koji svojom privlačnošću uliva nadu i spokojstvo, i budi veru koja dušu uzdiže. O, takva pomoć vredi kao najdragoceniji biser.“ – Komentari biblijskih tekstova, 295.
„Ko god je toliko nerazuman da ti laska, nije i ne može da ti bude pravi prijatelj. Pravi prijatelj je onaj koji te savetuje, upozorava, opominje pa i ukorava kada nisi u pravu.“ – I2 Svedočanstvo, 209.
b. Koliko je pravi prijatelj odan? Jovan 15:13; Jov 6:14 (prvi deo).
Ponedeljak, 1. maj
2. MUDRO ODABRATI
a. Koje važne stvari treba da imamo na umu pri izboru prijatelja? Rimljanima 12:9; 1 Korinćanima 15:33.
„Pogrešno je da se hrišćani druže sa onima koji su nepostojanog morala. Prisno druženje koje samo oduzima vreme, ne podstiče jačanje morala i ne doprinosi jačanju umnih i duhovnih snaga, opasno je. Ako moralna atmosfera koja okružuje pojedinca nije čista i sveta, nego zagađena izopačenošću, oni koji udišu takvu atmosferu, uvideće da ona gotovo neosetno deluje na um i srce, trujući i izopačujući sve oko sebe. Opasno je družiti se sa onima čiji se um po prirodi nalazi na niskom nivou. Oni koji su po prirodi savesni i ljube čistotu postepeno i neprimetno padaju naniže i postaju i sami učesnici u ludosti i moralnoj praznini sa kojima su toliko često u dodiru...
„Ništa ne može uspešnije da osujeti ozbiljne utiske i dobre želje, nego druženje sa taštim, bezbrižnim i izopačenim pojedincima...
„Treba da za svoje drugove biramo one koji ljube istinu u njenoj čistoti, čiji je moral neokaljan i čije su navike čiste od svakog zla.“ – I2 Svedočanstvo, 117, 118.
b. Kako je opisano prijateljstvo Davida i Jonatana? 1 Samuilova 18:1.
c. Koji su još neki od osbina koje treba da tražimo u onome koga biramo za dobrog prijatelja? Priče 11:13; Luka 7:13; Galatima 5:22,23.
„Nosite ukrase krotosti i smernoga duha, koji u Božjim očima imaju zaista veliku vrednost. Negujte vrline, kao što su: ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, blagost. To su plodovi hrišćanskog stabla – usađenog kraj potoka, stabla koje rod svoj donosi u svako vreme.
„Ako je ljubav Hristova u našoj duši, onda ćemo kao prirodni rezultat toga imati i sve ostale vrline, kao što su: radost, mir, dugo trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost i uzdržanje...
„Kad ljubav Hristova boravi u srcu, Njegova prisutnost oseća se u svakom postupku, i to se ne može sakriti.“ – Moj život danas, 57.
Utorak, 2. maj
3. UČITI IZ TUĐIH GREŠAKA
a. Šta nam je poznato o istorijskim zapisima iz Biblije? 1 Korinćanima 10:11,12.
„Da u biblijskoj istoriji nisu zapisani i gresi Izrailjaca već samo njihove vrline, ona za nas ne bi predstavljala tako sveobuhvatne pouke kakve danas predstavlja.“ – IV Svedočanstvo, 11.
b. Kako je Samson izabrao svoje bliske prijatelje? Kakve su bile posledice tog izbora? Sudije 14:3.
„Da se Samson pokoravao Božjim zapovestima tako verno kao njegovi roditelji, on bi doživeo plemenitiju i srećniju sudbinu. Ali njega je iskvarilo druženje sa idolopoklonicima. Pošto je grad Saraj bio u blizini filistejske zemlje, Samson se upustio s njima u prijateljske odnose. Tako je u njegovoj mladosti došlo do prisnih prijateljstava koja su zamračila njegov celi život. Jedna mlada devojka koja je živela u filistejskom gradu Tamnatu osvojila je njegovo srce i on odluči da je uzme za ženu. Njegovi bogobojažljivi roditelji pokušavali su da ga odvrate od toga, ali njegov jedini odgovor je bio: 'Njom me oženi jer mi ona omilela.' Najzad su roditelji popustili njegovoj želji i došlo je do sklapanja braka.
„Upravo kad je ulazio u doba svoje muževnosti, kad je morao da vrši svoju Bogom određenu misiju – u doba kad je više no ikad trebalo da bude veran Bogu – Samson se povezao sa neprijateljima Izrailja.“ – Patrijarsi i proroci, 594.
c. Koji je bio odlučujući faktor u Lotovom izboru mesta za stanovanje, a koje činjenice je on tom prilikom zanemario? 1 Mojsijeva 13:10,12,13. Kako je druženje sa Sodomljanima uticalo na njegovu porodicu? 2 Petrova 2:7,8; 1 Mojsijeva 19:14.
„Uticaj njegove (Lotove) žene i stanovnika tog bezbožničkog grada doveli bi ga do potpunog otpadništva od Boga da nije bilo verno upućenih pouka koje je ranije primio od Avrama. Lotova ženidba i njegov izbor Sodoma za mesto prebivališta predstavljali su prve karike u lancu događaja koji su svetu donosili samo zlo tokom mnogih generacija.“ – Patrijarsi i proroci, 168.
Sreda, 3. maj 
4. OPASNA PRIJATELJSTVA
a. Kako Bog gleda na prijateljstvo sa svetom? Jakov 4:4.
„Između čoveka iz sveta i onoga koji verno služi Bogu postoji veliki jaz. Misli ovih ljudi, njihove sklonosti i osećanja nisu u skladu s najvažnijim temama – Bog, istina i večnost. Jedna grupa sazreva kao pšenica za Božju žitnicu, a druga kao kukolj za vatru uništenja. Kako između njih može da bude jedinstva u namerama i akcijama?“ – Evangelizam, 467.
b. Kakve nam još savete Bog daje po pitanju prijateljstava sa svetovnim ljudima? 2 Korinćanima 6:14,17.
„Ne možeš živeti sa taštim ljudima, povoditi se za njihovim primerom, i biti istovremeno Božje dete. Tvorac svemira obraća ti se kao Otac pun ljubavi. Ako se u svojim naklonostima budeš odvojio od sveta, ako ne budeš dozvolio da te on ukalja, ako se spaseš pokvarenosti sveta u koju je ovaj zapao usled telesnih želja, Bog će biti tvoj Otac, primiće te u svoju porodicu i ti ćeš postati Njegov naslednik. Umesto ovog sveta, ukoliko budeš živeo u poslušnosti, On će ti dati carstvo nebesko, blaženstvo i večni život.“ – 2 Svedočanstvo, 44.
c. Šta prijateljstva koja formiramo pokazuju o stanju našeg srca? Kako Bog gleda na to? Matej 10:37,38.
„Bog zahteva da Mu bez ikakvog uslovljavanja sa vaše strane u potpunosti predate svoje srce i svoja osećanja. Ako svoje prijatelje, braću ili sestre, oca ili majku, kuću ili imanje, volite više nego Mene – kaže Hristost – niste Mene dostojni.“ – I2 Svedočanstvo, 44.
„Imajte na umu da u životu Hristovih sledbenika mora postojati ista predanost, ista posvećenost Božjem delu u svim društvenim područjima i sa svakim zemaljskim saoseća¬njem, kakvi su se ispoljavali u Njegovom životu. Božjizahtevi uvek moraju biti na prvom mestu.“ – Counsels on Stewardship, 53.
Četvrtak, 4. maj
5. BLISKA PRIJATELJSTVA
a. Šta nikada ne treba da zaboravimo dok uspostavljamo bliska prijateljstva, naročito ona koja vode ka braku? Matej 22:37; Luka 14:33.
„Svakaveza koje smo uspostavili, makar ona bila i ograničena, utiče na nas. Od toga koliko popuštamo tom uticaju, zavisiće i oblik prijateljstva, postojanost odnosa i naša ljubav i poštovanje onoga sa kojim se družimo.“ – Temelji srećnoga doma, 372.
„Upravo od toga koliko je to prijateljstvo, zavisi kolika će biti snaga uticaja koji prijatelji vrše jedan na drugoga na dobro ili na zlo...
„Kad bi birali prijatelje koji se boje Boga, uticaj koji ti prijatelji vrše na njih učvršćivao bi ih u istini, u obavljanju njihovih dužnosti i u svetosti.“ – Temelji srećnoga doma, 369, 370.
b. Zašto ne bi trebalo da formiramo intimna prijateljstva sa onima koji ne dele našu veru ili sa onima koji nisu obraćeni? Amos 3:3.
„Kao što su Solomunove žene odvratile Njegovo srce od Boga ka idolopoklonstvu, tako lakomisleni supružnici, koji nemaju dubinu načela, srca onih koji su nekada bili plemeniti i verni zavode u taštinu, izopačujuća zadovoljstva i unižavajući porok.“ – Komentari biblijskih tekstova, 182.
Petak, 5. maj
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Koje su neke od stvari koje će pravi prijatelj učiniti za vas?
2. Zašto je opasno blisko se sprijateljiti sa onima čiji je um nemoralan?
3. Šta možemo naučiti iz Samsonove greške u odabiru prijatelja?
4. Šta uključuje bezuslovno predanje našeg srca i naklonosti Bogu?
5. Koji faktori određuju u kojoj meri se predajemo uticaju društva u kome se krećemo?