Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

07. Ženidba i udaja

Lekcija 7
Subota, 13. maj 2017.


Ženidba i udaja
„Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg.“ – Matej 24:38.
„Neravna je i strma staza koja vodi u večni život. Ne uzimaj na sebe nepotreban teret koji bi mogao usporiti tvoje napredovanje.“ – Poruka mladim hrišćanima, 309.


Predlažemo da pročitate: Temelji srećnoga doma, 73-96.
Nedelja, 7. maj
1. VREME NOJEVO
a. Za koje grešne izbore su ljudi Nojevog vremena opredeljivali? 1 Mojsijeva 6:1,2.
„Veliko zlo u sklapanju brakova u dane Nojeve bilo je ovo; sinovi Božji ženili su se sa kćerima čovečjim. Oni koji su tvrdili da poznaju Boga i da ga poštuju sjedinjavali su se sa onima čija su srca bila pokvarena. Bez ustezanja su uzimali za žene one koje su hteli.“ – Poruka mladim hrišćanima, 320.
b. Kakva će situacija biti neposredno pred Hristov dolazak? Matej 24:37,38.
„Mnogi koji su bez dubljeg religioznog iskustva čine danas isto to što se činiloi u dane Nojeve: žene se i udaju bez ozbiljnog razmišljanja, bez molitve. Mnogi preuzimaju na sebe svečane obaveze braka tako olako kao da je u pitanju kakav običan trgovački posao. Prava ljubav nije temelj njihove veze.“ – Poruka mladim hrišćanima, 320.
„Jelo i piće, ženidba i udaja sami po sebi nisu greh... Međutim, u Nojevo doba ljudi su osnivali brač¬nu zajednicu ne mareći za Božji savet i Njegovo vođstvo.“ – Temelji srećnoga doma, 97.
Ponedeljak, 8. maj
2. SLEDIMO ISAKOV PRIMER
a. Koji važan uslov je Avram postavio svom vernom slugi pri odabiru supruge za Isaka? 1 Mojsijeva 24:3; 2 Korinćanima 6:14.
„Božji narod nikada ne treba da ide na zabranjeno tlo. Bog za¬branjuje brakove između vernika i nevernika. Međutim, neobraćeno srce često sledi svoje želje i tako nastaju brako¬vi koje Bog ne može odobriti...
„Oni koji priznaju istinu gaze Božju volju kad se u braku vežu sa nevernima; oni gube Njegovu naklonost i jednoga dana gorko će se kajati. Neverna strana može da ima iz¬vanredan moralni karakter; ali činjenica da ne odgovara Bo¬žjim zahtevima i odbija veliko spasenje, dovoljan je razlog da se ne stupi u takav brak. Karakter nevernog može biti sličan karakteru onoga mladića kome je Isus uputio reči: 'Još ti jedno nedostaje.' A to jednobilo je veoma potrebno.“ – Temelji srećnoga doma, 49.
b. Kome je sluga poverio izbor buduće Isakove supruge, i kroz kakav test se moralo proći? 1 Mojsijeva 24:12-14.
„Setivši se Avramovih reči da će Bog poslati anđela svojega pred njim, pomoli se (Elijezer) iskreno i zatraži uputstvo. U porodici svoga gospodara bio je navikao na stalnu ljubaznost i gostoljubivost te se molio da po tako učtivom i plemenitom ponašanju prepozna devojku koju je Bog izabrao.
„Odgovor na njegovu molitvu stigao je pre nego što je ona bila do kraja izgovorena. Među ženama koje su dolazile na izvor, našla se jedna čije je učtivo ponašanje privuklo njegovu pažnju. Kad se vraćala s izvora, stranac izađe pred nju i zatraži da se napije iz krčaga koji je nosila na ramenu. Vrlo ljubazno mu je ispunila zahtev i ponudila da zahvati vode i za kamile njegove; bilo je uobičajeno da takvu uslugu čak i kneževske kćeri čine stadima svojih očeva. Time je traženi znak bio dobijen. Devojka je bila veoma lepa, a njena spremnost da tako ljubazno pruži uslugu svedočila je o dobroti i nežnosti srca i o energičnoj prirodi.“ – Patrijarsi i proroci, 165, 166.
c. Kako su Rebekine želje ispoštovane? 1 Mojsijeva 24:58.
Utorak, 9. maj
3. BOŽJA NAMERA ZA BRAK
a. Zašto je Bog odabrao „druga prema čoveku“, i kako je opisana dobra žena? 1 Mojsijeva 2:18; Priče 18:22; 19:14.
„Sam je Bog dao Adamu druga. On mu je dao 'pomoć' – pomoćnika koji mu je odgovarao, nekoga ko mu je odgo¬varao kao drug, nekoga ko će biti jedno s njim u ljubavi i razumevanju. Eva je stvorena od rebra uzetog iz Adamovih prsa, upućujući na to da ga ona ne treba nadzirati kao go¬spodar, niti treba biti podređena, već jednaka s njim, da je on voli i štiti. Kao deo čoveka, kost od njegovih kostiju, meso od njegova mesa, ona je bila njegovo drugo japokazujući usko zajedništvo i nežnu odanost koja je treba¬la obeležavati ovaj odnos. 'Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje' (Efescima 5:29).“ – The Faith I Live By, 251. 
„Bog je od čoveka načinio ženu da mu bude drug i pomoćnik, da bude jedno s njim, da ga bodri, hrabri i bude mu na blagoslov, a on da budenjen oslonac. Svi koji sa svetom namerom stupaju u brač¬nu zajednicu – muž da stekne čistu ljubav ženinog srca, a žena da omekšava i usavrši karakter svoga muža – ispunja¬vaju Božju nameru.“ – Temelji srećnoga doma, 79.
b. Kakvu odredbu po pitanju porodičnih odnosa je Bog doneo nakon pada u greh? 1 Mojsijeva 3:16 (poslednji deo); Kološanima 3:18,19; Efescima 5:22,25.
„Prilikom stvaranja Bog ju je (Evu) izjednačio s Ada¬mom. Da su ostali poslušni Bogu – u skladu sa Njegovim veli¬kim zakonom ljubavi – oni bi zauvek ostali u skladu jedno s drugim; ali greh je uneo razdor pa se njihova zajednica mogla održati i sklad sačuvati samo ako se jedno pokori dru¬gome. Eva je prva sagrešila, i pala je u iskušenje zato što se odvojila od svog druga, što je bilo protiv Božjeg uputstva. Adam je pao u greh zbog njenog nagovaranja i zato je ona stavljena pod vlast svoga supruga. Da je pali ljudski rod po¬štovao načela koja sadrži Božji zakon, ova presuda, iako je bila posledica greha, bila bi blagoslov ljudima. Međutim, zloupotreba prvenstva koje je čovek dobio često je ženinu sudbinu učinila gorkom, a njen život teretom.“ – Temelji srećnoga doma, 92.
Sreda, 10. maj
4. SLEDIMO BOŽANSKI OBRAZAC
a. Kako muževi i žene treba da podražavaju primer odnosa između Hrista i Njegovog Oca? Jovan 5:20 (prvi deo); 8:29.
„Neka svako radije pruža ljubav, nego da je traži. Negujte ono što je u vama najplemenitije i budite uvek spremni da priznate i cenite ono što je dobro kod drugih. Svest o tome da vas drugi ceni predstavlja čudesan podsticaj i pruža veliko zadovoljstvo. Naklonost i poštovanje podstiču težnju za usavršavanjem, a ljubav sama po sebi postaje još dublja i trajnija ako uspe da podstakne na neki plemenitiji cilj.
„Svoju osobenost, kao samostalno ljudsko biće, ni muž ni žena ne treba da utapa u ličnost svog supružnika. Svaki ima lični odnos sa Bogom. Njega svako za sebe treba da pita: 'Šta je pravo?' 'Šta je pogrešno?' 'Kako mogu najbolje da ostvarim cilj i svrhu života?' Svoja najdublja osećanja i naklonosti posvetite Onome koji je svoj život za vas dao. Uzdižite Hrista kao prvog, poslednjeg i u svemu najboljeg. Ukoliko je vaša ljubav prema Njemu dublja i snažnija, utoliko će i vaša međusobna ljubav biti čistija i jača.“ – Zdravlje i sreća, 319.
b. Koja druga važna osobina je ispoljena u Isusovom odnosu sa Ocem? Jovan 10:30; Efescima 4:3.
„Bez zajedničkog trpljenja i ljubavi nema sile na Zemlji koja bi tebe i tvog supruga mogla zadržati u vezama hrišćanskog jedinstva. Va¬ša zajednica u braku treba da bude tesna i nežna, sveta i uzviše¬na. Ona u vašem životu treba da zrači duhovnom silom, da bi¬ste bili jedno drugome sve ono što zahteva Božja Reč. Kad dostignete stupanj koji Gospod želi da dostignete, naći ćete Nebo na Zemlji, a Boga u svom životu.“ – Temelji srećnoga doma, 89, 90.
„Sve što može da pomuti mir i jedinstvo porodice treba od¬lučno ukloniti, a uzdići ljubaznost i ljubav. Onaj koji pokaže duh nežnosti, strpljenja i ljubavi, osetiće da mu se uzvra¬ća istim duhom. Tamo gde vlada Božji Duh, neće se govoriti o neprikladnosti bračne zajednice. Ako se Hristos, nada slave, nastani u nama, u domu će vladati jedinstvo i ljubav. Hristos koji živi u srcu supruge potpuno će se slagati sa Hristom ko¬ji živi u srcu supruga. Oni će se zajedno boriti za domove koje Hristos priprema za one koji Ga ljube.“ – Temelji srećnoga doma, 95, 96.
Četvrtak, 11. maj
5. REŠAVANJE SUKOBA
a. Kakav duh treba da se ogleda u supružnicima, naročito kada naiđu teškoće? Jakov 4:6,7,10.
„Teško je savladati porodične teškoće čak i onda kad supružnici pokušavaju pravedno da podele svoje različite dužnosti, ako ne pokore svoje srce Bogu.“ – Temelji srećnoga doma, 95.
„Iako se mogu pojaviti teškoće, nevolje i obeshrabrenja, neka ni suprug ni supruga ne daju mesta pomisli da je njiho¬va zajednica greška ili razočaranje. Odlučite biti jedno dru¬gome sve što je moguće. Nastavite s ukazivanjem prve pažnje. Trudite se da jedan drugoga hrabrite u vojevanju životnih borbi. Proučavajte kako ćete uvećati sreću jedan drugome. Gajite međusobnu ljubav i popustljivost. Onda će brak, um¬esto da bude kraj ljubavi, postati njen početak. Toplina is¬tinskog prijateljstva, ljubav koja vezuje srce uz srce, predukus je nebeske radosti.
„Svi treba da neguju strpljenje, vežbajući se u strpljivosti. Kad ste ljubazni i strpljivi, prava ljubav zadržaće toplinu u vašem srcu i razvićete osobine koje Nebo može odobriti.“ – Temelji srećnoga doma, 85.
b. Opiši ljubav koju Bog želi da gajimo jedni prema drugima, naročito onda kad stvari ne idu po našem planu. Jovan 15:12; 1 Korinćanima 13:4-7. 
„Prava ljubav pokriće mnoge slabosti; ljubav ih neće primećivati.“ – Temelji srećnoga doma, 36.
Petak, 12. maj
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Zašto većinu brakova u Nojevo vreme možemo smatrati grešnima?
2. Zašto je pogrešno ući u brak sa osobom koja ima moralne principe, ali nije vernik?
3. Koja je Božja sveta namera za brak?
4. Šta možemo uraditi kako bismo nekoga ohrabrili da živi plemenitijim životom?
5. Šta nam je neophodno da bismo rešili porodične teškoće?