Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

09.Odnosi i život sa našom rodbinom

Lekcija 9
Subota, 27. maj 2017.


Odnosi i život sa našom rodbinom
„Nego budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.“ – 1 Timotiju 4:12.
„Ne popuštaj u svojim verskim obavezama i ne žrtvuj svoje preimućstvo da bi udovoljio željama neposvećenih prijatelja i srodnika. Ti si pozvan da se zalažeš za istinu čak i onda kad se zbog toga moraš suprotstaviti mišljenju svojih najbližih.“ – IV Svedočanstvo, 112.


Predlažemo da pročitate: V Svedočanstvo, 513-519; Sinovi i kćeri Božje, 49, 50.
Nedelja, 21. maj
1. STAVITI BOGA NA PRVO MESTO
a. Koje mesto Bog treba da zauzima u našem životu? A šta je sa našim drugim odnosima? Matej 22:37-39.
„Kada Božji Duh stanuje u čoveku, on ublažava umesto da stvara patnje... Mi se moramo pobrinuti za svakoga koji pati i sebe smatrati Božjim oruđima za ukazivanje pomoći potrebnima, ulažući sve svoje snage do krajnjih granica svojih mogućnosti... Ima nekih koji pokazuju veliku ljubav prema svojim rođacima, prema svojim prijateljima i osobama koje su im drage, a koji ipak propuštaju da pokažu ljubaznost i obzir i prema onima kojima je nežno saučešće neophodno, kojima je potrebna ljubaznost i ljubav.“ – Sinovi i kćeri Božje, 50.
b. Koje obećanje nam je dato ukoliko stavimo Boga ispred svake ljudske veze? Matej 19:29; Jevrejima 13:5 (drugi deo).
„Ako se Hrista radi morate odreći oca, majke, sestara, braće, žene ili dece, to jeste žrtva, ali nećete ostati bez prijatelja. Bog vas prima u svoju porodicu, vi postajete članovi carskog doma, sinovi i kćeri Cara koji vlada nebom i beskrajnim svemirom.“ – I Svedočanstvo, 457.
Ponedeljak, 22. maj
2. POMAGATI SVOJOJ PORODICI I DRUGIMA
a. Gde treba da otpočnemo rad za Hrista? Priče 22:6; Isaija 8:18.
„Uspostavljajući vezu sa Hristom obnovljeni čovek se samo vraća odnosu sa Bogom koji mu je bio određen... Njegove dužnosti su svuda oko njega, blizu i daleko. Njegova prva dužnost su njegova deca i najbliži rođaci. Ničim se ne može izgovoriti ako ovaj unutrašnji krug zanemari zbog šireg spoljašnjeg kruga...
„Kada roditelji verno obavljaju svoje dužnosti u porodici, obuzdavajući, ispravljajući, savetujući, usmeravajući, vodeći – otac kao sveštenik porodice, a majka kao misionar u porodici – oni pokrivaju područje koje Bog želi da pokriju. Verno izvršavajući svoje dužnosti u domu, oni umnožavaju sile koje će činiti dobro izvan doma. Postaju bolje pripremljeni i za rad u Crkvi. Obučavajući tiho svoje malo stado, vezujući svoju decu uz Boga i uz sebe, očevi i majke postaju Božji saradnici.“ – Sinovi i kćeri Božje, 221.
b. Kako ćemo se ophoditi prema drugima, ako Hristos boravi u nama? Isaija 50:4.
„Onaj ko je zaista hrišćanin uvek će imati lepu reč za svoje srodnike i za sve sa kojima dolazi u dodir. On će biti ljubazan, učtiv, prijateljski raspoložen i saosećajan, pripremajući se za taj način za boravak u nebeskoj porodici.“ – Moj život danas, 215.
c. Kada smo u iskušenju da svu svoju pažnju usmerimo ka sopstvenoj porodici, čemu se možemo poučiti iz Hristovog primera službe za druge? Luka 19:10.
„Moramo se osloboditi svoje sebičnosti i pokazati onu požrtvovanost i nesebičnu dobrotu koje je Isus ispoljavao dok je boravio na zemlji. Svi treba da se zauzimaju za svoju rodbinu, ali se ne smeju ograničiti samo na nju, kao da su to jedini ljudi koje je Hristos došao da spase.“ – 2 Svedočanstvo, 81.
Utorak, 23. maj
3. NE SPUŠTATI KRITERIJUME
a. Zbog čega smo mi danas zdravstveni reformatori? 1 Korinćanima 6:19,20; 10:31; 2 Timotiju 1:7; Isaija 7:15. Zašto pri susretu sa našim rođacima i prijateljima nećemo menjati svoje zdravstvene navike? 
„Oni koji uzdižu načela što je moguće bliže Božjoj naredbi, a u skladu sa svetlošću koju im je Bog dao preko svoje Reči i Svedočanstva svoga Duha, -takvi neće promeniti način svoga delovanja da bi ispunili želje svojih prijatelja ili rođaka, bilo da je jedan, dva ili čitavo mnoštvo onih koji žive u suprotnosti s Božjim mudrim odredbama. Ako napredujemo u ovom pogledu u skladu sa načelima, ako se strogo pridržavamo pravila ishrane, ako kao hrišćani vaspitavamo svoj ukus prema Božjem planu, mi ćemo izvršiti uticaj koji će ispuniti Božju nameru. Pitanje je: 'Da li smo voljni da budemo pravi zdravstveni reformatori?'“ – Saveti o životu i ishrani, 24.
b. Kako treba da živimo naš hrišćanski život? 1 Jovanova 3:18; Matej 5:16; 1 Solunjanima 2:12. Sa kojom opasnošću se suočavamo kada promenimo svoje navike kako bismo ugodili nevernim rođacima? 
„Neki misle da treba da čine neke ustupke svojim nevernim rođacima i prijateljima da bi im ugodili. Sigurno, ovde nije lako povući granicu; jedno popuštanje priprema put drugome, i uskoro oni koji su nekad verno služili Bogu prilagodiće svoj život i karakter običajima sveta. Veza s Bogom je prekinuta. Od hrišćanstva ostaje im još samo ime.“ – Poruka mladim hrišćanima, 304.
c. Kako nas Bog poziva da se ponašamo kada nismo u crkvi? 1 Timotiju 4:12; 2 Korinćanima 6:17,18; Titu 2:14.
„Razlog zašto smo imali tako slab uticaj na našu nevernu rodbinu i prijatelje jeste što nije postojala odlučna i jasna razlika između naših navika i njihovih svetovnih navika.“ – Fundamentals of Christian Education, 289.
„U prisustvu svojih srodnika i prijatelja, u svim svojim poslovnim odnosima, u svom druženju sa svetom, svuda i uvek, pod svim okolnostima – drži se Isusa.“ – V Svedočanstvo, 319.
Sreda, 24. maj
4. BITI ČVRST U ODLUKAMA
a. Umesto da svetovni rođaci i prijatelji utiču na nas, kako mi treba da donosimo svoje odluke? 1 Korinćanima 11:1; Jakov 1:5; Psalam 119:105; Galatima 5:24.
„Ti dopuštaš da reči tvojih srodnika i ličnih prijatelja utiču na tvoje planove i odluke. Previše im veruješ i njihova mišljenja i stavove prihvataš kao svoje, i zbog toga se veoma često nađeš na pogrešnom putu... Svojim rasuđivanjem, svojim osećanjima i svojim stavovima ti jako utičeš na njih, ali isto tako snažno i oni sa svoje strane utiču na tebe, i to će vas kao snažna bujica odvući u pogrešnom pravcu, ako se svi skupa ne ponizite i potpuno predate Bogu.“ – I2 Svedočanstvo, 471.
„Dragoceno vreme života nije nam dano da se pod uticajem nevernih srodnika odajemo zadovoljavanju telesnih želja, već da ga provodimo na način koji Bog odobrava.“ – IV Svedočanstvo, 222.
b. Kakva je odgovornost poverena roditeljima u pogledu njihove dece? Priče 22:6. Kako prijatelji i rođaci mogu da ometaju ovo delo?
„Pazite kad prepuštate odgajanje svoje dece drugima. Niko vas ne može osloboditi vaše Bogom dane odgovornosti... Muškarci i žene su dužni u svakom smislu poštovati svoje roditelje, ali kad je u pitanju odgajanje sopstvene dece, ne smeju im dopustiti uplitanje već treba uzde upravljanja držati u svojim rukama.“ – Child Guidance, 288.
c. Koje upozorenje je dato onima koji se ne pridržavaju svojih hrišćanskih principa tamo gde se zateknu? Jakov 1:6 (poslednji deo), 8. 
„Bog neka pomogne svakom pojedincu da shvati svoju bespomoćnost i nemoć da svoj brod neoštećen bezbedno dovede u luku mira. Milost Hristova nam je neophodna svakog dana. Njegova milost koja se ni sa čim ne može uporediti jedino može da nas spase i sačuva da ne grešimo.“ – Komentari biblijskih tekstova, 717.
„Nemojte nikada žrtvovati istinu kako biste nekome ugodili. Budite odlučni, budite čvrsti, budite utvrđeni i nepokolebljivog duha.“ – Spiritual Gifts 2, 266.
Četvrtak, 25. maj
5. NAROČITO DELO
a. Koje delo treba da obave oni koji žive u podeljenim domovima? 1 Korinćanima 7:12-14,16.
„Mi primamo mnogo pisama u kojima se traži savet. Jedna majka kaže da je njen muž nevernik. Ona ima decu, koju otac uči da ne poštuju majku. Duboko je zabrinuta za svoju decu. Ne zna kako da se ponaša. Onda izražava jasnu želju da nešto radi u Božjem delu, i pita da li po mojem mišljenju treba da napusti svoju porodicu, ukoliko je uverena da više ništa dobro ne može da učini za nju.
„Ja bih odgovorila: moja sestro, ne mogu da vidim kako bi mogla da budeš ispravna pred Gospodom ukoliko ostaviš svoga muža i svoju decu. Ne mogu da zamislim da možeš da pomisliš da to učiniš... Sigurna sam da je tvoja dužnost da se staraš o svojoj deci. To je tvoje područje i tu je tvoj posao...
„Pošto se Sotona služi ocem tvoje dece da se suprotstavi tvom delu, nemoj se obeshrabriti; nemoj odustajati od borbe. Učini im ono što bi želela da oni tebi učine. Postupaj prema svom mužu ljubazno u svako doba i u svakoj prilici, priveži srca svoje dece sa svojim srcem vezama ljubavi...
„To će učiniti da tvoje nastojanje postane jasno, da tvoja svetlost zasija u domaćinstvu u kojem sotona nastoji da tvoju decu privuče na svoju stranu... Nemoj tražiti saučešće ni od dece ni od njihovog oca, već jednostavno živi hrišćanskim životom. U rečima, u duhu, u karakteru, u krotkosti, u strpljenju i podnošenju, u vedrini, budi putokaz ukazujući im na stazu, na put koji vodi prema Nebu.“ – Testimonies on Sexual Behavior, 44, 45.
Petak, 26. maj
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Ako Boga volimo iznad svega, kako ćemo se ophoditi prema drugima? Koga ćemo se truditi da ne zapostavljamo?
2. Prema kojim ljudima imamo najveću obavezu? Da li je to naša jedina dužnost?
3. Kako možemo imati pozitivan uticaj na našu nevernu rodbinu?
4. Ko treba da drži uzde vaspitanja dece? Zašto?
5. Koje misionsko delo očekuje roditelja koji živi u podeljenom domu?