Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

13. Naša dužnost prema vlastima

Lekcija 13                                                         Subota, 24. jun 2017.


Naša dužnost prema vlastima
„Podajte dakle ćesarevo ćesaru, i Božje Bogu.“ – Matej 22:21.
„Istinski hrišćanski uticaj koji se vrši radi ostvarenja dela koje je Bog odredio, jeste dragoceno oruđe, i on ne sme biti ujedinjen sa politikom, niti na bilo koji način povezan sa nevernicima. Bog treba da bude središte privlačnosti.“ – Fundamentals of Christian Education, 483, 484.


Predlažemo da pročitate: VI Svedočanstvo, 243-245; IX Svedočanstvo, 239-252.
Nedelja, 18. jun
1. HRIŠĆANIN I DRŽAVA
a. Kakav treba da bude stav Božjeg naroda prema građanskoj vlasti? Rimljanima 13:1-4; 1 Petrova 2:13,14,17; Titu 3:1. Šta treba da radimo kada vladari ovog sveta ne poštuju Božji zakon? Dela 4:19.
„Prema onome što mi je pokazano, naša je dužnost da se u svemu pokoravamo zakonima svoje zemlje, sem kada je to u suprotnosti sa višim zakonom koji je Bog izgovorio razgovetnim glasom sa gore Sinaja, a zatim svojim prstom izgravirao na kamenu.“ – I Svedočanstvo, 327.
b. Kakvo bi bilo stanje našeg društva kada bismo bili pod ograničavajućom silom Božjeg zakona? Isaija 48:18; 32:17.
„U prilagođavanju božanskim zahtevima leži moć preobražaja, koja donosi 'mir i dobru volju' među ljudima. Kad bi nauka Reči Božje upravljala životom svakog čoveka i žene, kad bi se um i srce potčinili njenoj sili, ne bi bilo mesta zlu koje danas postoji u svetu.“ – Proroci i carevi, 130.
Ponedeljak, 19. jun
2. BITI DEO BOŽJEG CARSTVA
a. Iako smo, kao stanovnici ove zemlje, potčinjeni vladarima koje je postavio sam Bog, koje je naše primarno prebivalište? Filibljanima 3:20. Šta Isus kaže o svom carstvu? Jovan 18:36; Luka 17:21. 
„Carstvo Božje počinje u srcu.“ – Želja vekova, 489.
b. Kako mi kao hrišćani treba da oživimo načela Božjeg carstva dok smo ovde na zemlji? Jovan 3:5; 1:12,13; Marko 1:14,15.
„Hristovo carstvo se ne može uspostaviti odlukom sudova, koncila ili zakonodavnih skupština, niti pod pokroviteljstvom velikih ljudi ovog sveta, već izgrađivanjem Hristovog karaktera u sinovima ljudskim kroz dejstvo Svetog Duha. 'A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga' (Jovan 1:12,13). To je jedina sila koja može uzdići čovečanstvo. A čovekovo učešće u ostvarenju toga dela sastoji se u propovedanju i sprovođenju reči Božje.“ – Želja vekova, 493.
c. Šta još znamo o prirodi Božjeg carstva? Psalam 145:13; 2 Petrova 1:11. Kako je ovo uticalo na način Hristovog ophođenja prema zemaljskim vlastima?
„Državna vlast pod kojom je Isus živeo bila je izopačena i tlačiteljska; svuda se moglo videti užasnih zloupotreba – iznuđivanja, netrpeljivosti i zlobna svirepost. Ipak, Spasitelj nije pokušavao da sprovede ma kakve reforme u tom pogledu. On nije kritikovao nacionalne zloupotrebe, niti je osuđivao neprijatelje naroda. On se nije mešao u nadležnost ili upravljanje onih koji su se nalazili na vlasti. On koji je bio naš uzor držao se daleko od zemaljskih vlasti, ne zato što je bio ravnodušan prema ljudskim patnjama, nego zato što se lek nije nalazio u ljudskim i spoljnim merama. Da bi bilo uspešno, lečenje mora biti pojedinačno i mora preporoditi srce.“ – Želja vekova, 492, 493.
Utorak, 20. jun
3. HRIŠĆANIN, UZORAN GRAĐANIN
a. Koje Hristove reči se ponekad pogrešno tumače kao da se odnose na polaganje zakletve? Matej 5:34-37. O čemu Hristos ovde zapravo govori?
„Pokazano mi je da se reči Hristove: 'Ne kunite se nikako', ne odnose na zakletvu pred sudom. 'Neka bude vaša reč: da, da; ne, ne; a sve što je više od ovoga oda zla je.' Ovo se odnosi na uobičajeni svakodnevni razgovor. Neki preteruju u svojim izjavama; kunu se sopstvenim životom, a neki i svojom glavom: – Tako mi života, tako mi glave. Neki uzimaju i nebo i zemlju za svedoke da je ono što su rekli zaista tako. Neki opet kažu: 'Bog neka me ubije ako ne govorim istinu.' Protiv takvog zaklinjanja uobičajenog u svakodnevnom razgovoru, Hristos je upozorio svoje učenike...
„Pokazano mi je da kao deca Božja ne prestupamo Njegovu Reč kada postoji stvarna potreba i kad smo pozvani da, na zakonom propisani način, svečano pozovemo Boga za svedoka da je ono što izjavljujemo istina i samo istina.“ – I Svedočanstvo, 187, 188.
b. Kakav treba da bude naš stav prema političkom angažovanju? Zašto? 1 Timotiju 2:1-3; Jevrejima 11:13. Zašto ne možemo da glasamo za političke stranke?
„Gospod želi da Njegov narod ukloni između sebesva politička pitanja. U ovim stvarima ćutanje je rečitost... Mi ne možemo sa sigurnošću glasati za političke stranke; jer ne znamo za koga glasamo. Ne možemo bezbedno učestvovati u bilo kakvim političkim planovima.“ – Fundamentals of Christian Education, 475.
c. Zašto treba da plaćamo porez? Matej 22:21; Rimljanima 13:7.
„Držeći u ruci rimski novac na kome je bio utisnut lik i ime Cezarevo, (Hristos) je izjavio da, budući da žive pod zaštitom rimske sile, moraju ukazati toj sili potporu koju ona zahteva dok god se to ne kosi sa višom dužnošću. Ali dok su imali miroljubivo da se pokoravaju zakonima zemlje, na prvom mestu je trebalo da im bude odanost Bogu.“ – Želja vekova, 579.
Sreda, 21. jun
4. MIRNI GRAĐANI POSLUŠNI ZAKONU
a. U kojoj meri treba da gajimo mir prema drugima? Matej 5:9; Rimljanima 12:18.
„Nije mudro iznalaziti greške u onome što čine državni rukovodioci. Nije naša dužnost da kritikujemo pojedince ili ustanove... Naša je dužnost pripremanje naroda da može opstati na veliki dan Božji...
„Iz naših napisa i govora moramo iskoreniti svaki izraz koji bi sam po sebi mogao biti pogrešno smatran kao protivljenje zakonu i poretku. O svemu se mora brižljivo voditi računa, da drugi ne bi smatrali da podstičemo nelojalnost prema svojoj zemlji i njenim zakonima. Mi ne treba da izazivamo vlasti. Doći će vreme kad će se prema nama, zato što zastupamo biblijsku istinu, postupati kao prema izdajnicima. Međutim, ne treba da ubrzavamo dolazak tog trenutka nepromišljenim postupcima koji podstiču neprijateljstvo i prepirku.“ – VI Svedočanstvo, 243, 244.
b. Na koji način Hristovi sledbenici mogu da podstiču na mir? Rimljanima 12:19-21; 1 Petrova 3:8-11. Kakvo treba da bude naše držanje prema braći i sestrama? Matej 7:12.
„Gajite iznad svega poštovanje prema pravdi i istini, a odvratnost prema svakoj svireposti i tlačenju. Postupajte s drugima onako kako biste želeli da oni s vama postupaju. Bog s pravom zahteva od vas da ne popuštate svojoj sebičnosti na štetu drugih.“ – Komentari biblijskih tekstova, 836.
c. Zbog kojih još razloga ne učestvujemo u ratu? Jovan 18:36; Matej 26:51,52; Luka 9:56. Kakvo je stanovište otkriveno Gospodnjem vesniku po pitanju američkog građanskog rata?
„Pokazano mi je da pripadnici Božjeg naroda, koji predstavljaju Njegovo naročito blago, ne mogu učestvovati u ovom kobnom ratu, jer je to u suprotnosti sa svim načelima njihove vere. Oni se za vreme svoje službe u vojsci ne mogu u isto vreme pokoravati i istini i naređenjima svojih pretpostavljenih. Oni bi u tom slučaju stalno morali da gaze svoju savest. Ljudi ovoga sveta rukovode se svetovnim principima. Oni ne uvažavaju niti mogu pravilno da shvate druge. Svetska politika i javno mišljenje predstavljaju načela kojima se oni rukovode u svojim postupcima... Ali pripadnici Božjeg naroda ne mogu da se rukovode takvim pobudama.“ – I Svedočanstvo, 327.
Četvrtak, 22. jun
5. KAKO DA SE SUOČIMO SA NEPRAVDOM?
a. Kako treba da se ophodimo prema onima koji sa nama postupaju nepravedno, čak i ako su to pripadnici vlasti? Rimljanima 12:19; Kološanima 4:6; Efescima 4:29.
„Nadležnost za osuđivanje i upravljanje treba potpuno prepustiti Bogu. Kao verni stražari branimo u krotosti i ljubavi načela istine kakva je u Isusu.“ – VI Svedočanstvo, 245.
„Kad su Hristos i nebo teme razmišljanja, to će se jasno ispoljiti i u razgovorima. Reči će biti prikladne i blagodaću začinjene, a govornik će pokazivati da je obrazovanje sticao u školi božanskog Učitelja.“ – Saveti za roditelje, učitelje i studente, 367.
„Ljubazne reči deluju na dušu poput rose i blage kiše koje osvežavaju zemlju.“ – Sluge Jevanđelja, 107.
b. Kako treba da sledimo Hristov primer u služenju drugima kada se suočimo sa zakonima koji od nas traže da svetkujemo nedelju? Dela 10:38.
„Ako nedelju posvetimo misionarskom radu, uzećemo bič iz ruku samovoljnih fanatika koji bi se radovali da adventiste sedmog dana ponize. Kad budu videli da mi nedeljom posećujemo ljude i tumačimo im Sveto Pismo, oni će shvatiti da je potpuno beskoristan njihov pokušaj da propisivanjem zakona o svetkovanju nedelje spreče naš rad.“ – IX Svedočanstvo, 240.
Petak, 23. jun
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Koja je naša dužnost po pitanju državnih zakona?
2. Zašto je Isus bio rezervisan po pitanju svetovnih vlasti?
3. Zbog čega bi trebalo da se uzdržimo od glasanja?
4. Zašto ne bi trebalo da kritikujemo vlastodršce?
5. Kako našim govorom možemo pozitivno svedočiti? Kako se ovo često radi na negativan način?